Podmínky použití webové stránky

  1. Obecná ustanovení

Provozovatelem webové stránky www.northfinder.cz je společnost NORTHFINDER a.s. se sídlem Levická 7, Nitra 949 01, identifikační číslo: 35 933 011 zapsané v obchodním rejstříku vedeném na Okresném soude Nitra, oddíl: Sa, vložka č. 10297/N (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. (dále jen jako „NORTHFINDER“ nebo „Provozovatel“), který je v souladu se zákonem č. 185/2015 Sb., Autorský zákon ve znění pozdějších předpisů, oprávněn provádět vlastnické právo k této stránce.

1.a

Tyto Podmínky používání webové stránky, spolu s Pravidly ochrany soukromí a cookies, jakož i se Všeobecnými podmínkami NORTHFINDER a.s. (Dále jen jako „Podmínky“), se uplatní na vztah mezi vámi, jak uživatelům webové stránky a jakýchkoliv subdomén této webové stránky (pokud není výslovně stanoveno těmito Podmínkami jinak) a společností NORTHFINDER a.s.

1.b

Prosím, přečtěte si pozorně tyto Podmínky. První použití této webové stránky je považováno za vyjádření Vašeho souhlasu být vázán těmito Podmínkami a jednat v souladu s nimi. V případě, že nesouhlasíte se zněním a závazností těchto Podmínek, měli byste okamžitě přestat používat tuto webovou stránku. V souladu s těmito Podmínkami se za uživatele považuje jakákoliv třetí strana, která navštíví nebo použije webovou stránku, která není zaměstnanec Provozovatele a nejedná v rámci pracovněprávního vztahu, nebo neposkytuje služby Provozovateli v souvislosti s provozem webové stránky a nepoužívá webovou stránku pro tento účel (dále jen „Uživatel“).

 

  1. Práva duševního vlastnictví a způsob používání

Webová stránka a veškerý její obsah, vlastnosti a funkce (včetně, ne však pouze, všechny informace, software, texty, obrázky, fotografie, videa, zvukové soubory a jejich design, výběr a dispozice) jsou majetkem Provozovatele, jeho poskytovatelů licencí nebo jiných poskytovatelů těchto materiálů a jsou chráněny autorským právem, ochrannou známkou, patentem, obchodním tajemstvím a jinými právy duševního vlastnictví nebo jinými právními předpisy týkajícími se ochrany vlastnického práva.

2.a

Pokračováním v používání této webové stránky berete na vědomí a souhlasíte s tím, že tento obsah je chráněn autorským právem, ochrannou známkou, právem k databázi a jinými právy duševního vlastnictví. Nic, co je uvedeno na této webové stránce si nelze vykládat jako udělení licence nebo jiného práva k použití ochranné známky nebo použití loga zobrazeného na webové stránce bez předchozího písemného souhlasu vlastníka.

2.b

Uživatel webové stránky je oprávněn používat obsah webové stránky na osobní, nekomerční účely, a to výhradně následujícím způsobem:

vyplňování a aktualizace registračního formuláře, čtení nebo sdílení článků a používání on-line funkcí webové stránky (dále jen jako „Činnost Uživatele“).

2.c

Reprodukovat, upravovat, kopírovat, distribuovat nebo používat obsah na komerční účely bez předchozího písemného souhlasu Provozovatele je zakázáno.

2.d

Uživatel zároveň není oprávněn používat webovou stránku:

– jakýmkoliv způsobem, který může poškodit webovou stránku nebo zabránit používání webové stránky jinou osobou;

– jakýmkoli způsobem, který je poškozující, v rozporu s právními předpisy a dobrými mravy, obsahuje cokoliv, co znevažuje lidskou důstojnost, je hrubý obtěžující, výhružný nebo jinak nevhodný;

– za účelem vytvoření, přenosu nebo uchovávání elektronické kopie obsahu chráněného autorským právem bez předchozího souhlasu vlastníka.

 

  1. Registrace

Tím, že se registrujete jako uživatel webové stránky, budete mít možnost nakupovat nebo odebírat novinky, které jsou rozesílány prostřednictvím e-mailové komunikace

3.a

Při registraci musí uživatel vyplnit alespoň jméno, příjmení, emailovou adresu. Za správnost a úplnost informací uvedených v registračním formuláři odpovídá Uživatel. Uživatel je také povinen informovat Provozovatele o jakýchkoli změnách v údajích poskytnutých při registraci za účelem zajištění efektivní komunikace s Uživatelem.

3.b

Provozovatel si vyhrazuje právo pozastavit nebo zrušit registraci s okamžitým účinkem v řádně odůvodněných případech nebo v případě porušení těchto Podmínek.

3.c

Uživatel může kdykoli zrušit svou registraci zasláním písemné žádosti na adresu Provozovatele uvedenou na začátku těchto Podmínek nebo na emailovou adresu: info@northfinder.cz. V případě, že tak Uživatel udělá, je povinen okamžitě přestat používat webovou stránku. Zrušením nebo pozastavením registrace nejsou dotčena práva vyplývající z platných právních předpisů.

 

  1. Soukromí a pravidla cookies

Používání webové stránky, včetně registrace, se řídí Pravidly ochrany soukromí a cookies a Všeobecnými podmínkami, které jsou součástí těchto Podmínek.

4.a

Pro zobrazení Pravidel ochrany soukromí a cookies, prosím, klikněte na následující link: https://northfinder.cz/ a pro zobrazení Všeobecných podmínek prosím klikněte na následující link: https://northfinder.cz/

 

  1. Dostupnost webové stránky a omezení odpovědnosti Provozovatele

Provozovatel neodpovídá za jakékoli škody způsobené používáním této webové stránky a dalším použitím jejího obsahu. Všechny on-line nástroje, služby nebo informace poskytované Provozovatelem prostřednictvím webové stránky jsou poskytovány „tak jak jsou“ a na základě dostupnosti. Provozovatel nezaručuje, že služby poskytované prostřednictvím webové stránky budou bez jakýchkoliv vad. V nejširším rozsahu povoleném zákonem, Provozovatel neposkytuje žádné záruky (výslovné nebo předpokládané) vhodnosti pro určitý účel, správnosti informací kompatibility a uspokojivé jakosti. Provozovatel není povinen aktualizovat informace na webové stránce.

5.a

Provozovatel vynaloží přiměřené úsilí na to, aby zajistil, že webová stránka je bezpečná, neobsahuje viry, chyby a jiný škodlivý software, avšak v této souvislosti neposkytuje žádnou záruku. Uživatelé jsou zodpovědní za zajištění jejich osobních údajů a jejich počítačů. Provozovatel není odpovědný za jakoukoliv poruchu nebo nedostupnost webové stránky. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakékoli škody, které mohou Uživatelem vzniknout v souvislosti s používáním webové stránky.

5.b

Provozovatel nenese zodpovědnost za reklamu a různé formy reklamních aktivit realizované třetí stranou prostřednictvím webové stránky. Provozovatel dále neodpovídá ani za obsah webových stránek třetích stran, které mohou být dostupné prostřednictvím webové stránky.

5.c

Provozovatel si vyhrazuje právo webovou stránku změnit, pozastavit nebo zrušit částečně nebo v celém rozsahu, včetně, ne však pouze, v souvislosti s jakýmkoli produktem nebo službou, pokud není uvedeno jinak. Tyto Podmínky se vztahují i ​​na používání změněné webové stránky, pokud není výslovně uvedeno jinak.

 

  1. Závěrečná ustanovení

Provozovatel je oprávněn kdykoliv změnit tyto Podmínky. Změněné Podmínky jsou platné a účinné dnem jejich zveřejnění na webové stránce. Pro aktuální verzi by Uživatelé měli pravidelně sledovat tyto Podmínky.

6.a

V případě jakýchkoliv dotazů se prosím obraťte na Provozovatele na emailové adrese: info@northfinder.cz.

 

Tyto Podmínky jsou účinné dnem jejich zveřejnění.

V Nitre dne 01.01.2019